Welke regels gelden voor de borg bij een huurwoning?

HUURRECHT

Bij het aangaan van een huurovereenkomst vraagt de verhuurder vaak om betaling van een borgsom. Waarvoor dient deze borg en welke regels gelden voor de hoogte van deze borg? En in welke gevallen mag de verhuurder de borg inhouden na einde van de huurovereenkomst?

Als een bemiddelaar in opdracht van zowel de huurder als de verhuurder werkt, mag de bemiddelaar de kosten voor het verhuren van een woning – de zogeheten bemiddelingskosten (ook wel ‘courtagekosten’) – in beginsel niet in rekening brengen bij de particuliere huurder. Deze kosten zijn voor de verhuurder.

Waarvoor dient de borg?

De verhuurder mag van de huurder verlangen een borgsom te betalen. Deze borgsom kan de verhuurder gebruiken als er schade in de woning is aangericht door de huurder of als de woning moet worden schoongemaakt na vertrek van de huurder. Ook kan de verhuurder de borg verrekenen met achterstallige huurpenningen die bij het einde van het huurcontract nog niet zijn voldaan.

Schade aan de woning

Indien er schade is aangericht aan de woning, kan de verhuurder de borgsom gebruiken om de schade te herstellen. Maar wat als partijen het niet eens zijn over de veroorzaking of de hoogte van de schade?

Van belang is of er bij aanvang van de huur al dan niet een zogeheten staat van oplevering (ook wel: ‘opnamestaat’) is opgemaakt. Hierin wordt de staat van de woning beschreven ten tijde van de oplevering van de woning aan de nieuwe huurder. Als geen staat van oplevering is gemaakt, wordt de huurder vermoed het gehuurde te hebben ontvangen in de staat zoals die bij het einde van de huurovereenkomst is. Het is dan aan de verhuurder om tegenbewijs te leveren dat de huurder de schade heeft aangericht of de woning heeft verbouwd zonder toestemming van de verhuurder. Dit brengt de huurder dus in een sterke bewijspositie.

Is wél een staat van oplevering opgemaakt, en de verhuurder stelt dat er schade is aangericht in de woning, dan zal het voor de huurder niet eenvoudig zijn om te bewijzen dat de schade er al was toen hij de woning betrok en dus niet door hem is veroorzaakt. Indien de schade er al was toen de huurder de woning betrok, dan had deze schade immers moeten zijn vermeld in de staat van oplevering. Wil de huurder de borg terugkrijgen na einde van de huurovereenkomst, dan is bovendien belangrijk dat de huurder kan bewijzen dat hij de borgsom heeft betaald.  Indien de borgsom in contante wordt betaald, is het belangrijk dat de huurder een kwitantie ontvangt van de verhuurder. Indien via de bankrekening wordt betaald, dienen de bankafschriften als voldoende bewijs.

Hoogte van de borg

Meestal is de borgsom gelijk aan één maand huur. Is de huur aan de lage kant, dan is een borg van twee maanden niet ongebruikelijk. De wet stelt geen grens aan de hoogte van de borgsom. Over het algemeen wordt in de rechtspraak onredelijk geacht wanneer de borgsom hoger is dan driemaal de huursom.

Borg terugvorderen

Wanneer de verhuurder de borgsom weigert terug te betalen, kan de huurder een gerechtelijke procedure starten. Echter, de juridische kosten – waaronder griffierecht, deurwaarderskosten en advocaatkosten – zijn vaak relatief hoog in verhouding tot de borgsom. Bovendien is de uitkomst van de rechtszaak onzeker.

Heeft u vragen over dit onderwerp? U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via het contactformulier, e-mailadres: info@noordamadvocatuur.nl of telefoonnummer 020 – 68 98 123.